Home / Rektor

Rektor

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

H. Hardi Mulyono Surbakti, S.E, M.AP

 

WAKIL REKTOR I

Dr. H. Firmansyah, M.Si

WAKIL REKTOR II

fe sri wardani
Sri Wardany, S.E, Ak, M.Si

WAKIL REKTOR III

Drs. H. Milhan, MA
Drs. H. Milhan, MA

WAKIL REKTOR IV

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, Ph.D

(14362)

error: Content is protected !!